--Ads--

BAGUIO CITY- Paglidlidayan ita dagiti taxi driver iti Baguio City ti agtultuloy a panagngato ti presyo ti produkto a petrolyo.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Adrelino Familaran, maysa a taxi driver, a napigsa ti biahe daytoy.

Nupay kasta, impeksana a bassit laeng ti mabatbati kenkuana nu agpakrudo wenno agpagasolina gaputa nasuroken iti P80 ti presyo ti tunggal litro ti petrolyo.

Manipud iti P700 a sigud nga ibaybayad ni Familaran nu agpakrudo ket nagdoble daytoy nu sadino kinunana a kurang pay ti P1,700 a pangbayadna nu agpagasolina.

Dinakamatna nga agay-ayam iti P700 agingga P2,000 ti boundary iti nagbaetan ti drivers ken operators.

Imbinglayna a makaiyaw-awid daytoy iti P200 agingga P500 tunggal aldaw ngem saan latta nga umdas a panggatangna kadagiti amin a kasapulan iti balay.

Gapu iti daytoy, impettengna a magmagna nga agawid tapno makainot iti gasolina.Mangnamnama ni Familaran a saan koma nga agbayag ken saan a ngumina pay ti presyo ti petrolyo gaputa nu mapasamak daytoy ket agsardengen nga agpasada ken agbiruk iti daduma a panggedan.

Iyap-apelana met iti maseknan nga ahensia ti gobyerno ti temporaryo a pannakaipangato ti plete agingga a nangina ti presyo ti petrolyo.

Maibasar iti inisyal a waragawag dagiti taga-industriya, ngumato iti P6.55 ti presyo ti tunggal litro ti diesel; P5.45 iti tunggal litro ti kerosena ken P2.70 iti tunggal litro ti gasolina