--Ads--

BAGUIO CITY- Mailukaten ti Mt. Pulag sadiay Kabayan, Benguet kadagiti bisita nga agtaud iti dadduma a rehiyon.

Daytoy ket kalpasan a dagiti laeng umili ti Baguio-Benguet, Ifugao ken Nueva Vizcaya ti napalubosan itay kallabes.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Mt. Pulag Parks Superintendent Emerita Albas, nasurok iti 200 a bisita ti kabaelanda nga iyakomodar tunggal aldaw.

Impettengna nga adalenda pay ti 450 a kapasidad a naisangasing kadakuada nga iyakomodarda tunggal aldaw.

Inlawlawagna a maipangruna latta dagiti bisita a nagbayad iti reservation idi pay 2020.

Sigun pay kenni Albas, agdoble ti entrance fee ken user fee kabayatan ti holiday ken week ends kas maitunos iti naaprubaran a Protected Area Mgt. Board idi 2021.

Dinakamatna nga adda dagiti homestay a mabalin a pagdagusan ken adda met dagiti porters a mabalin a mang-assistar ken mangtulong kadagiti bisita.

Inyunay-unayna a nasken a mangiparang dagiti bisita iti vaccination card wenno RT-PCR/Antigen Test Result ken medical certificate sakbayda a mapalubosan a kumalay-at iti Mt. Pulag.