--Ads--

BAGUIO CITY- Nasarakan dagiti pulis ti 10 a pidaso ti marijuana bricks nga aggatad ti P1.26-M a naikabil iti dua a lupot a bag iti igid ti kalsada sadiay Ampawilen, Poblacion, Sadanga, Mountain Province iti rabii idi kanikadua, May 12.


Maibasar iti report ti Sadanga Municipal Police Station, nakita dagiti pulis ti nakasardeng a motorsiklo, agarup 200 a metro manipud iti imbangonda a checkpoint iti nasao a kalsada.

Inasitgan daytoy dagiti dua a pulis tapnu mangipaay ti aniaman a tulong ngem idi asidegdan iti motorsiklo ket killaat a nagturong iti direksion ti Kalinga ti driver ken backrider ti motorsiklo.


Nadanunan met dagiti pulis iti igid ti kalsada ti maysa a plais, maysa nga screwdriver ken dua a lupot a bag ken iti panagsukimatda ket nadiskobre a marijuana bricks ti linaon dagiti dua a bag.

Gapu iti daytoy, dagus a naisayangkat ti pursuit operation ngem napaay dagitoy ken nakikoordinar pay iti Tinglayan Municipal Police Station para iti panakaipatungpal ti checkpoint sadiay Iker, Bugnay, Tinglayan, Kalinga ngem napaay latta dagitoy a mangtiliw kadagiti dua.


Iti agdama, addan iti kustodiya ti PDEA-Mountain Province dagiti nakumpiskar a kagawaan ken kontrabando nga agdagsen ti 10, 500 grams para iti umno a disposisyon.