--Ads--

BAGUIO CITY – Naartapan ti COMELEC-Baguio ti 10,000 a puntiryada a maiparehistro para iti 2022 National and Local Elections.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, imbinglay ni City Election Officer Atty. John Paul Martin a nasuroken iti 170,000 dagiti nagparehistro a botante iti siudad manipud nangrugi ti panagparehistro idi Setyembre ti napabalas a tawen.

Kinunana a manipud iti nasao a bilang, agarop 6,500 dagiti nagparehistro iti naipaay a panakailaylayon ti voter’s registration a nangrugi idi Oktobre 11 ti agdama a tawen.

Sigun kenkuana, iti maudi nga aldaw ti panagparehistro idi Oktobre 30 ket nasurok iti 630 nga indibidual ti naakomodarda kas maibasar iti quota dagitoy a 450 para iti regular registration ken 150 nga express lane.

Dinakamatna a daytoyen ti kangatuan a bilang ti nagparehistro ditoy siudad iti uneg ti maysa nga aldaw manipud nangrugi ti registration period idi napalabas a tawen.

Nasurot ti alas-singko a cut-off kas maitunos iti pagalagadan ti curfew hours ditoy siudad isut gapuna nga adda dagiti saan a naakomodar nga agparehistro kalpasan a nadanonanda ti cut-off.

Inlawlawag ni Atty. Martin a saanda a nangipaay ti oportunidad kadagiti kayatna pay a kumamakam nga agparehistro gaputa mamati dagitoy a naikkan ti publiko iti naan-anay a panawen tapno agparehistroda iti COMELEC para iti masungad nga eleksion.

Kinunana nga agparehistro laengen dagitoy para iti sumaruno nga eleksion ken inyulitna manen ti nasapsapa a panagparehistro ti publiko ken ugalienda ti saan a kumamakam iti maudi nga aldaw ti registration period tapno awan ti masayang a kanito ken awan ti masayang a botos.