--Ads--

Dumanonen iti sangagasut sangapulo nga indibidual ti pimmusay bayat a nailista ti 40,000 a maatap a kaso ti stroke idiay India gapu iti nabara a panawen a mapaspasaran sadiay

Daytoy ket kalpasan a napasaran ti North India ti a kinapudot ti panawen nu sadino, nairekord ti kangatwan nga heat index iti 50 degrees Celsius wenno 122 degrees Fahrenheit.

Malaksid iti dayta, pimmusay met dagiti bellet ken dagiti dadduma pay nga ayup.

Kabayatanna, pimmusay dagiti innem nga indibidual bayat nga agarup 160,000 a pamilya ti naapektaran idiay northeastern state ti Assam idiay India gapu iti napasamak a panaglayos ken panagreggaay ti daga idi laeng kanikadua.//Rose