--Ads--

BAGUIO CITY – Maiyakar ti dumanon 150 a pulis iti Cordillera nga addaan kabagian a nagtaray iti posisyon iti masungad a May 9, 2022 National and Local Elections.

Sigun kenni PBGen. Ronald Lee, regional director ti Police Regional Office Cordillera, daytoy ket proactive approach tapnu maipasigurado ti ‘non-partisan status’ dagiti pulis ti Cordillera.

Kinunana nga imbilinnan ti panakaiyakar ti dumanon 150 a pulis iti Cordillera nga addaan ti agingga fourth degree of consanguinity a kabagian a nagkandidato iti masungad nga eleksion.

Inlawlawagna a babaen iti nasao nga addang ket maliklikan dagiti sayangguseng ken panagduadua a tumultulong dagiti nasoa a pulis iti panakaikampanya ti kandidato a kabagian dagitoy.

Dinakamatna a dagiti nasao a pulis ket maiyakar iti dadduma a lugar iti ruar ti siudad, munisipyo wenno probinsia a nagkandidatu-an ti kabagian dagitoy.

Inlawlawag pay ni Gen. Lee a ti ‘re-assignment’ ket temporaryo ken agpaut laeng agingga iti ngudo ti election period wenno agingga a maibilin ti panagsublida iti immuna a destino dagitoy.

Palpalagipanna metlaeng dagiti agarup 9,200 a pulis ti Cordillera iti panagtalinaed dagitoy nga “a-political” wenno patas kagiddan ti panangikarina a madusa ti asinoman a pulis ti Cordillera a manglabsing iti nasao a commitment.