--Ads--

BAGUIO CITY – Dumanon iti 1, 600 a kadete ti Philippine Military Academy (PMA) ti saan pay a rehistrado a botante iti masungad a 2022 National ken Local Elections.

Inaklon daytoy ni COMELEC-Baguio Election Officer John Paul Martin iti eksklusibo a panakiyuman ti Bombo Radyo no sadino nasurok maysa a lawas laengen sakbay nga agpaso ti voter’s registration inton Setyembre 30.

Sigun kenkuana, karaman ita dagiti 50 a kadete nga iak-akomodar ti nasao nga opisina tunggal aldaw malaksid iti 300 a regular a qouta dagitoy.

Gapu iti daytoy, saan a bumabbaba iti 300 ti maak-akomodarda nga agpaparehistro tunggal aldaw gaputta aw-awatenda pay dagiti registrants iti vulnerable sector a pakaibilangan dagiti natataengan ken PWD’s.

Imbinglayna a kiniddaw ti akademya ti panagturong sadiay ti COMELEC tapno maiparehistro dagiti amin a kadete ngem saan a kabaelan ti pwersa dagitoy isu’t gapuna nga insingasingna ti panagawatda iti 50 a kadete tunggal aldaw, manipud alas-4:00 ti malem agingga alas-7 ti rabii.

Inaklonna pay a gapu iti naladaw a koordinasion ti PMA iti COMELEC, posible a 450 manipud iti 1, 600 a kadete a saan a rehistrado a botante ti maiparehistroda para iti masungad a basingkawel.

Inlawlawag ni Atty. Martin a saan a maikonsidera nga special treatment ti panangakomodarda kadagiti kadete ti PMA ngem ketdi paset daytoy iti partnership ti ahensia para iti panakaipatlaged ti naannayas a panakaipatungpal ti panagbubutos ditoy lokalidad