--Ads--

BAGUIO CITY – Dumanon iti 3,603 a botante ti nagparehistro manipod nangrugi ti voters registration idi Pebrero 12 agingga March 31 iti siudad ti Baguio.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Atty. John Paul Martin, election officer ti Commission on Elections – Baguio, 56 percent iti nasao a bilang dagiti nagparehistro ket dagiti agtawen 18 agingga 30.

Sigun kenni Atty. Martin, manamnama nga ad-adda nga umado pay ti bilang dagiti agparehistro inton sumaruno a bulan kasaruno ti nanayonan a bilang ti maipatungpal nga offsite registration.

Sumagmamano kadagiti pagturungan dagiti kameng ti nasao nga opisina para iti offsite registration ket pakairamanan ti Saint Louis University inton bigat, San Vicente inton April 19, serbisyo fair inton April 21 agingga 22 sadiay Benguet State University, Bakakeng Norte inton April 26, Aurora Hill inton April 27, Philippine Military Academy inton May 1, ken daduma pay.

Kabayatanna, dumanon met iti nasurok 17,000 a botante iti siudad ti Baguio ti nadeactivate wenno naikkat kalpasan a dua a daras a saan a nagbotos dagitoy.

Sigun kenni Atty. Martin, kaadduan kadagitoy ket nagtaud sadiay Irisan barangay.

Nupay kasta, napakaammoan dagiti maseknan nga opisyales ti barangay a saraken ken iberipikarda dagiti nadeactivate ti naganna iti nasao a database gapu ta posible a dagitoy ket pimmusayen, addan iti sabali a lugar iti pagilian, wenno nagturong iti ballasiw-taaw.

Iti agdama, nagbalin laengen nga agarup 151,000 ti bilang dagiti botante iti siudad manipod iti sigud a bilang daytoy a 161,000.

Nupay kasta, saan pay a nainayon dagiti 3,603 a nagparehistro gapu ta manarimaan paylaeng ti panakaberipikar dagitoy.//Bombo Rob Dominguez