--Ads--

BAGUIO CITY – Nangrugin ita nga aldaw ti 18-Day Campaign to End Violence Against Women.

Sigun kenni PSI Mercedes Bucalen manipud iti Women and Children’s Protection Desk ti Baguio City PNP, daytoy ti tutukanda ita tapnu agballigi ti nasao a kampanya ditoy lokalidad.

Kinunana nga tinawen a maob-obserbaran ti nasao a kampanya tapnu maipangato ti panaka-ammo kadagiti amin nga stakeholders a ti Violence Against Women ket maysa a public issue a pakaseknan ti entero a pagilian.

Innayonna a kangrunaan a malablabsing ita dagiti karbengan dagiti babbae ditoy lokalidad.

Imbingayna a kangrunaan nga aramidenda ket ti nairtengan ken nanayonan nga information dissimination kadagiti amin a babbarangay iti siudad.

Impannakkelna pay nga iti tinawen a panakaipatungpal ti kampanya ket immado dagiti babbae a maka-ammo iti karbengan dagitoy ken immado pay dagiti nangireklamo kadagiti mapaspasaranda a panagabuso.

Pagyamyamananna met dagiti grupo a mangisaksakad iti panakaisardeng ti amin a kita ti panagabuso kadagiti babbae ken ubbing.

Agleppas ti nasao a kampanya inton December 12.

————- Filipino translation ———
BAGUIO CITY – Mag-uumpisa na ngayong araw ang “18-Day Campaign to End Violence Against Women” sa Baguio City.

Ayon kay PSI Mercedes Bucalen mula sa Women and Children’s Protection Desk ng Baguio City Police Office, tututukan nila ang nasabing kampania para matuldukan na ang pag-aabuso sa mga kababaihan.

Sinabi niya na pag-iigtingan nila ang pagsasagawa ng information dissemination sa lahat ng barangay sa lunsod para maipaalala sa mga babae ang kanilang karapatan.

Aniya, sa taunang pagsasagawa sa nasabing kampania ay dumami ang mga babaeng nakakaalam sa kanilang mga karapatan at nadagdagan din ang bilang ng mga babaeng dumudulog sa mga kinauukulan dahil sa kanilang nararanasang pang-aabuso.

Kaugnay nito ay nagpasamat ang pulisya sa mga grupo at organisasion na tumutulong para maprotektahan ang mga karapatan ng mga babae.