--Ads--

BAGUIO CITY – Sumangsango iti kaso a a panaglabsing iti RA 7942 wenno ti Philippine Mining Act ti 18 nga indibidwal kalpasan a naaktuan dagitoy a mangipatpatungpal iti iligal a panagminas iti lote a sakop ti Philippine Military Academy sadiay Fort Del Pilar ditoy siudad ti Baguio.

Naamuan a kaaduan kadagiti indibidwal a nakemmeg pakairamanan ti dua a menor de edad ket residente ti Tuba, Benguet ken barangay Irisan ken Loakan, Baguio City bayat nga agingga iti agdama ket mabirbirok pay laeng ti maysa a kadwa dagitoy a nakataray kabayatan ti operasyon nga impatungpal ti pulisya.

Narekober kadagitoy ti nasurok 20 a sako ti laba, 50 a pidaso ti kayo a naaramat iti uneg ti tunnel, 1 blower ken 15 a flashlight.

Immunan a kinuna ni Lt. Col. Reynaldo Balido Jr., panakangiwat ti PMA a nabayagdan a binallaagan dagiti nasao nga indibidwal tapnu saanda a makemmeg ngem nagtultuloy latta ti araramiden dagitoy a panagminas.

Impakaammona met a dagitoy ti maika-upat a grupo a nakemmeg gapu iti panagminasda iti nasao a lugar.