--Ads--

Agarup sangapulo ket uppat(14) nga inibidwal ti pimmusay bayat ti Hajj pilgrimage idiay Saudi Arabia ken sangapulo ket pito(17) ti mapukpukaw.

Karaman iti pimmusay dagiti Jordanian pilgrims nu sadino, agparparang nga adda pakainaigan ti ipupusayda iti napudot a panawen sadiay.

Malaksid iti dayta, innem(6) met nga Iranian pilgrims ti pimmusay idiay Mecca ken Medina bayat ti panakaangay ti kapada metlaeng a religious gathering.

Nupay kasta, awan pay ti dinakamat dagiti otoridad a rason ti ipupusay dagitoy ngem immunanan a nagpakdaar ti Saudi Arabia seknan iti nangato a temperatura sadiay.