--Ads--

BAGUIO CITY – Naragsakan ni Mayor Victorio Palangdan iti pannaka-pili ti dua a barangay ti Itogon, Benguet a pakaipatungpalan ti Solidarity Trial ti COVID-19 vaccines.

Iti interbyu ti Bombo Radyo-Baguio, inladawan ni Palangdan kas “nasayaat” ti nasao a damag.

Inlawlawagna a daytoy ket gapu ta sigurado nga adda ti maipaay a bakuna kadagiti residente ti Itogon no maipatungpal sadiay ti Solidarity Trial.

Nupay kasta, saan a sigurado ti mayor no pabor iti daytoy dagiti residente ti Itogon.

Kinunana nga awan pay ti naawatda a pormal a paka-ammo maipapan iti nasao a panggep.

Sigun iti Vaccine Expert Panel (VEP) ti Department of Science and Technology, karaman ti Barangay Virac ken Poblacion Central sadiay Itogon kadagiti posible a pakaisayangkatan ti solidarity trial.

Sigun iti ahensia, karaman kadagiti napili dagiti barangay a nakakitaan iti nasurok iti maysa a porsiento nga attack rate iti COVID-19.