--Ads--

BAGUIO CITY – Nakemmeg ti dua nga indibidual kalpasan a ginandatda a sumrek ditoy Baguio babaen kadagiti peke a dokumento nga imparangda iti border COVID-19 checkpoint ti siudad idi Sabado, October 24.

Maibasar iti report ti BCPO, napasamak ti panakasitar dagiti dua a live-in partners nga agpada a taga-Bulacan iti quarantine checkpoint sadiay Purok 3, Irisan.

Manarimaan ti panangiwanwan dagiti pulis iti checkpoint idi pinarada ti maysa a puraw a sedan nga addaan plaka nga ACM 4543 tapnu sukimaten dagiti kaskenan a dokumento dagiti pasahero.

Imparang dagiti dua dagiti dokumentoda ken kinunada nga adda ti Travel Authority nga inted ti Bulacan Police Provincial Office para iti iseserrekda ditoy siudad.

Nupay kasta, nagduadua ti maysa kadagiti pulis gaputa naiduma ti naiparang a Travel Authority manipud iti kadawyan a format para iti nasao a dokumento.

Nagduadua pay dagiti pulis iti Mayon Clinical Laboratory and Medical Services ken Baliwag Municipal Health Office Medical Certificate nga imparang dagiti dua.

Dagus a nagtawag ti pulisya sadiay Norzagaray, Bulacan Municipal Police Station para iti beripikasyon ken sadiay a nakumpirmar nga awan ti indibidual a nagaplikar iti opisinada para iti travel pass wenno travel authority.

Inaklon met ti live-in partners kabayatan ti panakaimbestigarda nga ingagarada nga inaramid dagiti dokumento manipud Baliuag, Bulacan gaputa ti laeng iggemda ket Travel Authority paturong sadiay Bacnotan, La Union tapnu itulod ti maysa a pasahero.

Naamuan a nagdesisyonda nga agturong iti Baguio City tapnu sarungkaran ti ikitda.

Sumangsango metten dagitoy iti kaso a panaglabsing iti Article 172 ti Revised Penal Code, partikular ti Falsification of Public Documents ken iti RA 11332 wenno ti Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of the Public Health Concern Act.