--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti dua nga indibidual iti nagsaruno a panaka-aksidente ti dua a motorsiklo sadiay Tabuk City, Kalinga idi kalman.

Maibasar iti report, natnag iti kanal iti igid ti kalsada ti motorsiklo nga inmaneho ti pimmusay a ni Jun Martin, 46-anyos, mannalon ken residente ti Burgos, Isabela.

Naduktalan a napartak unay ti panangipataray ti biktima iti motorsiklona a rason tapnu mapukawna ti kontrol iti daytoy a nagresulta iti insidente iti deppaar ti Ipil-Nasgueban Provincial Road sadiay Barangay Ipil, Tabuk City.

Nadunor met ti saka ti backrider a nabigbig a ni Fortunato Calagno, 47-anyos, residente ti Burgos, Isabela.

Kabayatanna, natnag metlaeng iti kanal iti igid ti Kalinga-Isabela National Road sadiay Barangay Mapaoay, Tabuk City ti motorsiklo a nagluganan ti maikadua a pimmusay a ni Pastor Benjamin Dao-gas, 62-anyos.

Maibasar iti report, imanmaneho ni Pastor Paul Mostrales ti motorsiklo ken backrider-na ni Pastor Dao-gas ken daldalyasatenda ti nasao a kalsada.

Nupay kasta, maatap a dinungpar ti pick-up a sumarsaruno kadakuada ti likod a paset ti motorsiklo.

Gapu iti daytoy, napukaw ni Pastor Mostrales ti kontrolna iti motorsiklo agingga a natnagda iti kanal.

Naideklara a dead on arrival iti pagagasan ni Pastor Dao-gas bayat a nataming met dagiti gasgas iti ima a nasagrap ni Pastor Mostrales.