--Ads--

BAGUIO CITY – Manarimaan paylaeng ti imbistigasyon ti Bureau of Fire Protection iti panakauram ti maysa a balay sadiay Purok 1, Gulon, Ambiong, La Trinidad Benguet idi kalman.

Nabigbig dagiti agtagikua iti balay a da Benito ken Lina Begnaen.

Sigun kenni SFO2 Abdulatiff Magastino Damilo, nangrugi ti uram iti alas-onse ti agsapa ken naideklara a fire out iti pasado alas dose kwarenta ti pangaldaw.

Kinunana a napartak ti panagkayamkam ti apoy a nangitunda iti naan-anay a panakauram ti dua a kadsaaran a balay a naaramid iti hollow blocks ken kayo.

Dinakamatna nga awan met ti nadangran iti insidente gaputa dagus a nakaruwar dagiti agtagikua ti balay sakbay a pimmigsa ti apoy.

Sigun kenkuana, narigatanda a nagresponde gapu iti kasasaad ti kalsada ken adu dagiti lugan a nakabangen iti kalsada.

Mapattapatta met a dumanon iti nasurok P810,000 ti danyos ti nasao nga uram.

Manamnama a maipaayan iti tulong pinasyal ti naapektaran a pamilya babaen iti Municipal Social Welfare and Development Office ti La Trinidad, Benguet.