--Ads--

BAGUIO CITY – Puntirya ti Department of Health (DOH) – Cordillera a mabakunaan ti 206,000 nga indibidual kontra iti COVID-19 iti panakaisayangkat ti tallo nga aldaw a “National COVID-19 Vaccination Days” a maipatungpal inton November 29 ken 30 ken December 1 ti agdama a tawen.

Sigun kenni DOH-Cordillera Assistant Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, puntiryada nga iti innaldaw ket dumanon iti 68,000 nga indibidual ti mabakunaan kontra iti COVID-19.

Kinunana nga ipimpinalen dagiti probinsiya ti Cordillera ti naisaganan a plano dagitoy para iti panakaipatungpal ti simultaneous vaccination drive a naawagan ti “Bayanihan, Bakunahan” Program.

Dinakamatna a nagrikosda iti rehion tapno maka-uman dagiti nagduduma nga opisyales para iti panakaipatungpal ti nasao nga aktibidad a paset ti kampanya tapnu in-inot a maragpat ti herd immunity kontra iti COVID-19.

Kabayatanna, imbinglay ni Pangilinan a puntirya ti DOH-CAR a maileppas ti panagbakuna kadagiti first dosers iti entero a rehion sakbay wenno agingga inton November 30 bayat a ti second dosers ket agingga wenno sakbay ti December 30 ti agdama a tawen.

Naragpat metten ti Baguio City iti 111% a vaccination rate bayat a ti Abra ket 89.77% ken ti Apayao ket 78.45%.