--Ads--

BAGUIO CITY – Naiwaras ti 21 a baboy kadagiti umuna a batch ti napili a recipient ti probinsia ti Benguet iti sidong ti Repopulation Program ti probinsial a gobierno.

Dagiti nasao a baboy ket agdagsen iti 80 agingga 90 a kilo no sadino mabalinen a maibreed wenno mapaado.

Nagnumar iti daytoy dagiti hograisers kadagiti green zone areas wenno dagiti lugar a naideklara nga African swine fever (ASF)-free no sadino naiwaras ti sag-pito a baboy ti munispio ti Kapangan, ibungan,ken Bakun a karaman kadagiti green zone.

Kinuna ni Provincial Veterenarian Dr.Mirriam Tiongan a dumanon iti P1.5-milyon ti nailatang a pondo para iti panakagatang ti pakabuklan 42 a baboy a maiwaras kadagiti napili a benepisyaryo.

Immunan a kinunana a saggaysa ti maiwaras iti tunggal benepisyaryo tapno paaduen ken taraknenda dagiti gilt pigs a mabalinen a mai-breed wenno maipaado.

Kinunana a napili dagiti recipient babaen iti insayangkatda a panagadal, screening ken evaluation babaen metlaeng iti panakibinnadangda ken rekomendasion ti gobierno lokal ti tunggal munsipyo ti Benguet.

Dinakamat pay ni Dr.Tiongan a nagrikosa iti tunggal ili tapnu sukimaten ti bio-security measures kadagiti kulungan ken pagtaraknan dagiti hog raisers iti baboy.

Kabayatana, manamnama a maiwaras ti kanayonan a 21 a baoys kadagiti napili a benepisyaryo ti Kabayan, Buguias ken Atok inton sumaruno a bulan