--Ads--

Natiliw ti 23-anyos nga ina kalpasan nga inlakona dagiti dua nga annakna idiay Northern Samar itay nabiit.

Ti biktima ket dua bulan a maladaga ken 2-anyos.

Idi inawat ti suspek ti P60-K a bayad ket dagus a tiniliw dagiti kameng ti pulisya ken National Authority for Child Care.

Iggem itan dagiti otoridad ti suspek ken maisagsaganan ti kaso a maipila kontra kenkuana.

Immunan a naipadamag ti ngumatngato nga insidente ti illegal adoption ken panangilako kadagiti maladaga babaen iti social media.

Maibasar iti datus ti Philippine National Police, mailaklako dagiti maladaga iti P30,000 agingga P2 million.

Dumanon metten iti 12 a Facebook accounts a maar-aramat iti iligal a transaksyon ti inikkat ti Facebook.

Gapu iti daytoy, nagballaag manen ti National Authority for Child Care ken ti Women and Children Protection Center a mapatawanan iti kaskenan a pannusa dagiti iligal a mangipa-ampon ken mangilako iti anakna.