--Ads--

BAGUIO CITY – Naipasidong iti recognition rites ti 246 a plebo iti Philippine Military Academy (PMA) kagiddan ti selebrasyon ti maika-119 nga anibersaryo ti akademya.

Segun kenni Lt Col Reynaldo Balido Jr., panakangiwat ti akademya, dagiti nasao a kadete ti mangbukel iti PMA Mandirigmang Samahan ng Lakas na Sandigan ng Bayan wenno MASALIGAN Class of 2021.

Kinunana a manipud iti nasao a bilang ket 210 dagiti lallaki bayat a 36 dagiti babbai.

Naamuan a dumanon iti 9, 609 dagiti nangala iti PMA entrance examination ken 1, 146 kadagitoy ti nakapasa.

Nupay kasta, 933 laeng dagiti naipasidong iti Complete Physical Examination ken 300 kadagitoy ti naawat ngem naksayan kalpasan a nag-quit ti dadduma a cadet aspirants, bayat a ti dadduma ket addaan iti parikot iti academics.

Ti pannarita a Masaligan ket maysa a termino ti Cebu a kaypapananna ti pagsandagan.

Maipalagip a ti recognition rites ti kallalagip ken saan a malipatan a tradisyon dagiti kadete ken tanda ti panagleppas ti panagbalinda a plebo babaen iti panaglamano ken panangtapik dagiti upper class cadets iti likod dagiti fourth class cadets.

———Filipino translation ————–
BAGUIO CITY – Kinilala ang 246 na plebo sa isinagawang recognition rites sa Philippine Military Academy (PMA) kaninang umaga kasabay ng selebrasyon ng ika-119 na anibersaryo ng akademya.

Ayon kay Lt Col Reynaldo Balido Jr., tagapagsalita ng akademya, ang mga nasabing kadete ang bubuo sa PMA Mandirigmang Samahan ng Lakas na Sandigan ng Bayan o MASALIGAN Class of 2021.

Sinabi niya na mula sa nasabing bilang ay 210 ang lalaki at 36 ang mga babae.

Napag-alamang umaabot sa 9, 609 ang mga kumuha ng PMA entrance examination kung saan, 1, 146 sa mga ito ang nakapasa.

Gayunman, 933 lamang ang sumailalim sa Complete Physical Examination ngunit 300 ang mga natanggap pero nabawasan ang mga ito matapos mag-quit ang ibang cadet aspirants.

Matatandaang ang recognition rites ang pinakamakabuluhan at hindi makakalimutang tradisyon ng mga kadete kung saan, tanda ng pagtatapos ng pagiging plebo ang pakikipagkamay at pagtapik ng mga upperclass cadets sa likod ng mga nasa fourth class.

Kaugnay nito ay nagsilbi namang pangunahin panauhing pandangal ng Founding Anniversary ng akademya si Sen. Panfilo Lacson na miyembro ng PMA Class of 1971.