--Ads--

BAGUIO CITY – Inaklon ti City Planning and Development Office ken ti City Building and Architecture Office (CBAO) ti parikotda a maaksionan ti napartak nga urbanization iti Baguio City.

Kasaruno daytoy ti 25% wenno 51,000 a nagduduma a pasdek iti Baguio City nga awanan iti maikalkalikagum a building permits.

Sigun kenni City Planning and Development Officer Arch. Donna Tabangin, naala ti nasao nga datus iti manarimaan nga audit ti lokal a gobierno kadagiti struktura a naipasdek iti siudad nga addaan iti nagduduma nga sukat.

Kinunana a makatulong iti panakabukel ti maisaksakad nga comprehensive land use plan (CLUP) ti siudad ti manarimaan nga audit iti aktwal a panakaaramat dagiti istruktura.

Inlawlawagna met a makatulong metlaeng iti parikot ti siudad maipapan iti urban decay a posible a mapasaran intun 2043 ti maisaksakad panagbaliw ti zoning ordinance ken land use plan .

Inayonna nga 56% ita ti nakompleto wenno naileppasdan nga na-audit ken manamnama a manayunan wenno agbaliw kadgiti masungad nga bulan apaman a makompleto ti panagwanawan dagitoy.