--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti tallo a menor de edad a babbai kalpasan a nalmesda iti paset ti Agno River partikular iti Sitio Karil Calew, Dalupirip, Itogon, Benguet idi kalman.

Nabigbig dagitoy a da Kyla Mae Fernandez, Grade 9 student; Dickzy Mae Catos, Grade 7, agpada a residente ti Ansipsip, Kayapa ken ni Angel Hernandez, Grade 9, residente ti Quirino Province ken bin-ig nga estudiante ken stay-in dagitoy iti maysa nga academy sadiay Dalupirip, Itogon, Benguet.

Sigun kenni Police Major Romel Sawatang, hepe ti Itogon Municipal Police Station, nagturong dagiti biktima sadiay Agno River tapno sukunenda dagiti kakadwada a napan nagala ti kayo iti kabakiran.

Nupay kasta, nagdiretso dagitoy a napan naglangoy iti karayan ken kabayatan ti panaglangoyda ket maysa kadagiti biktima ti nalmes.

Pinadas dagiti dua a tulungan ti kadwada ngem gaputa saanda unay ammo ti aglangoy ket agpapada dagitoy a nalmes.

Naitaray dagiti biktima iti Itogon District Hospital kalpasan ti sumagmamano nga oras a panakalmes dagitoy ngem nagsasarunoda a naideklara a dead on arrival.

Naiturongen dagiti bangkay dagiti biktima iti akademyada bayat a maur-uray ti isasangpet dagiti pamiliada para iti panakasukon dagitoy.