--Ads--

BAGUIO CITY – Agpapaimbag iti pagagasan ti tallo a pasahero a nadangran kalpasan a nagsikig ti jeep a nagluganan dagitoy sadiay Barangay Bumagcat, Tayum, Abra idi malem kalman.

Nabigbig dagitoy a da Ben Baldongan Pugyaw, 21, ken residente ti Cauayan, Licuan-Baay, Abra; Juan Vicente Bautista, 53, ken ni Johnzen Udarbe Bautista, 15, nga agpada a residente ti San Esteban, Ilocos Sur.

Kabayatanna, nabigbig ti driver ti jeep nga addaan iti plaka nga AYB-979 a ni Karl Christian Valera, 22, ken residente ti Poblacion, Licuan-Baay, Abra.

Maibasar iti imbestigasyon, nagtaud ti nasao a jeep sadiay Dolores, Abra ken paturong sadiay Bangued, Abra.

Nupay kasta, idi nakadanonda iti pababa a paset ti kalsada ket napukaw ti driver ti kontrolna iti manibela a nangitunda iti panagsikig ti jeep iti igid ti kalsada.

Nadangran dagiti tallo a pasahero a dagus a naitaray iti ospital bayat a saan a naan-ano ti driver ken ti pito pay a pasahero.

Napagnunumuanda met ti posible nga amicable settlement ti nasao a kaso.