--Ads--

BAGUIO CITY – Dumanon iti 30 nga atleta ti agbabalubal iti final selections ti Magic 12 lineup ti Samahang Kickboxing ng Pilipinas a a mangrugi inton bigat , Disiembre 16 sadiay Benguet Sports Complex.

Manipod daytoy iti agarup 50 a martial artists a nakipaset iti bubble training camp itay nabiit.

Sigun kenni Samahang Kickboxing ng Pilipinas Secretary General Atty. Wharton Chan, napateg ti nasao a torneyo gaputta ditoy a mapili dagiti atleta a mangbukel iti national team.

Kinunana a dakkel nga inspirasyonda ti naglabas nga Olympics a nakagun-odan ti pagilian iti makasaritaan a medalya isu’t gapuna a tuttutukanda ti combat sports.

Kampante daytoy nga ado kadagiti atleta ditoy rehiyon ti mairaman iti lineup ti national team.

Sigun pay kenkuana, naritor dagiti atleta iti rehiyon gapu iti nainget a panagsanay dagityo partikular iti combat sports.

Malaksid iti daytoy, pagsagsaganaan pay ti Samahang Kickboxing ng Pilipinas ti pannakipasetda iti Southeast Asian Games ken ti Asian Indoor Martial Arts Games a maangay inton sumaruno a tawen.