--Ads--
photo credit to Kalinga PNP

BAGUIO CITY – Nakemmeg ti uppat a lallaki ken nakumpiskar kadakuada ti P15-M a gatad ti marijuana ken nagduduma a paraphernalia iti drug buy-bust operation nga insayangkat dagiti otoridad iti deppaar ti provincial road ti Purok 4, Bulanao, Tabuk City, Kalinga idi malem kalman.

Nabigbig dagitoy a da Jehoshaphat Agod alyas ‘Deo’, 23, baro, driver; Ceasar Marngo alyas ‘Cyrus’, 35, baro, sigud a nakemmeg sadiay Quezon City gapu iti iligal a droga; Ganipis Baggas alyas ‘Ganip’, 34, naasawaan, mannalon, ken ni Joey Marngo, 28, baro; bin-ig a residente ti Tinglayan, Kalinga.

Nakumpiskar kadagiti suspek ti agarup nasurok 100 a kilo ti napagango a bulong ti marijuana nga aggatad ti P15-M.

Narekober kadagiti suspek ti pito a reppet ti boodle money ken dua a pudpudno a sag-sangaribo a pisos.

Nakumpiskar pay kadagiti suspek ti maysa a paltog a naglaon ti pito a bala, maysa a hand held radio, uppat a cellphones, ti van ken motorsiklo nga inaramat dagitoy, maysa a polo-shirt athletic police uniform, tallo a wallet, maysa a passbook, maysa a pasaporte ken nagduduma a susi.

Sigun kenni Police Colonel Job Russel Balaquit, Acting Provincial Director ti Kalinga PNP, dagiti nakemmeg a suspek ket maatap a miembro ti maysa a big-time drug group nga addaan operasyon iti Cordillera Region, Metro Manila ken kadagiti kabangibang a probinsia.

Patien pay dagiti otoridad nga adda ti ammo ti nasao a sindikato iti teknolohiya no kasano nga iproseso ti marijuana tapnu agbalin a vape oil para iti millennial market dagitoy kas maibasar iti mapagtalkan nga impormasyon.

Sumangsango itan dagiti suspek kadagiti kaso a panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act ken iti Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Inkari met ni Colonel Balaquit ti panangituloy ti Kalinga PNP iti nainget a kampanya kontra iti iligal a droga ken awan ti mailaksid iti kampanya.