--Ads--
photo credit to owner

BAGUIO CITY – Inkari ti Traffic Enforcement Unit (TEU) ti Baguio City PNP ti nainget a panangtutokda kadagiti uppat a binigbigda a kangrunaan a makapaspasar iti nailet a taray ti trapiko wenno ti rush hour hot spot areas.

Sigun kenni Police Major Oliver Panabang, dadaulo ti nasao nga unit ti pulisya, dagitoy ket ti Marcos Highway, Bokawkan Road, Naguillian Road ken iti fly-over ti Magsaysay ken General Luna Road.

Kinunana a dagitoy dagiti kalsada a kangrunaan a bambamtayanda iti agdama manipod iti 31 a ruta ditoy siudad ti Baguio.

Dinakamatna a ti rason iti nailet a taray ti trapiko kadagitoy a disso ket ti panagngato ti bilang dagiti saan nga agkurri a traffic lights ken iti umad-ado a lugan nga agdaldalyasat kadagiti nadakamat a kalsada.

Innayonna nga agtultuloy latta ti koordinasyonda iti lokal a gobyerno ti Baguio para iti panakarisot ti nadakamat a pakaseknan nangruna iti deppaar ti Central Business District ken kadagiti kalsada a paturong kadagiti tourist destinations.

Sigun pay kenni Panabang, responsibilidad dagiti lokal nga opisyal ti Baguio ti panangisuro kadagiti publiko iti panangsurotda kadagiti linteg-trapiko. (-Bombo Nikki Agsiweng)