--Ads--

BAGUIO CITY – Ipaayan ti Civil Service Commission wenno CSC-Cordillera iti Pamanang Lingkod Bayani Award ti uppat a pulis a pimmusay iti engkwentro sadiay Lubuagan, Kalinga.

Sigun kenni Annette Paredes, chief human resource specialist ti CSC-Cordillera, kalpasan ti documentation dagitoy kadagiti nasao a pulis ket manamnama nga ipaayda ti tulong-pinansyal a sangagasot a ribo a pisos a katukad ti lingkod pamanang bayani award kadagiti family beneficiaries dagitoy.

Kinunana a nakikoordinar dagitoyen iti maseknan nga ahensiya sadiay Kalinga para iti panakaaramid dagiti kaskenan a dokumento tapnu maisumitir iti central office dagitoy.

Inlawlawagna met a ti nasao a pammadayaw ket maipapaay kadagiti kameng ti pulisya a pimmusay kabayatan ti panangipaayda iti serbisyo.

Impakaammo met ti opisyal nga awan ti pondo dagitoy para iti panakaipaay ti financial assistance kadagiti makaaw-awat iti nasao nga award isu’t gapuna nga al-alaenda ti pondo kadagiti nagduduma nga aktibidad nga isaysayangkatda kas iti fun run.

Maipalagip a pimmusay da PO3 Cruzaldo Lawagan, PO2 Juvenal Aguinaldo, PO1 Charles Compas ken ni PO1 Vincent Paul Tay-od kabayatan ti panangiserbida iti warrant of arrest iti maysa a high value target sadiay Kalinga.