--Ads--

BAGUIO CITY – Nabigbig a fourth placer iti PMA MABALASIK Class of 2019 ni Cdt. 1CL Daniel Heinz Bugnosen Lucas manipud Gawana, Barlig, Mt. Province.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio iti 25-anyos, kinunana a nagala ken nagturpos daytoy iti kurso a Bachelor of Secondary Education, Major in Mathematics iti Saint Louis University.

Naamuan a nagturpos daytoy kas cum laude iti nasao a kurso.

Naamuan a ti amana ket ni Engr. Danilo Lucas, ti Municipal Engineer ti Barlig bayat a ti inana a ni Lydia Lucas ket maysa a housewife.

Imbingayna nga innem dagitoy nga agkakabsat ken adda metlaeng ti adingna a simrek iti Philippine Military Academy nga ita ket second class cadet.

Kinunana nga awan ti ideyana a sumrek iti PMA ngem gapu iti panangawis ti maysa a pagayamna ket impadasna a nagaplikar ken saanna a ninamnama a makastrek daytoy iti akademya.

Dinakamatna a nagbalin a karit kenkuana ti kaawan ti komunikasyon ken panakaisinana iti pamilyana ngem kinunana a dakkel ti naadalna sadiay PMA.

– 4th placer iti PMA Class of 2019: Cdt. 1CL Daniel Heinz Bugnosen Lucas manipud Barlig, Mt. Province

Sumrek ni Lucas iti Philippine Air Force.

Kabayatanna, imbingay ti inana a ni Mrs. Lydia Lucas a saanda nga ammo a nagaplikar ti anakda iti PMA ken naklaatda laengen idi agpakada daytoy para iti opisyal nga iseserrekna iti akademya.

Kinunana a saanda a nalapdan ti tarigagay ti anakda a sumrek manen iti sabali a serbisyo imbes nga iyaplikarna ti inadalna nga agsuro.

Nalaos met ti ragsakda ken sipapannakelda gaputa ti anakda ti kaunaan a miembro ti pamilyada nga agbalin a soldado ken opisial ti Armed Forces of the Philippines.

– ni Mrs. Lydia Lucas

Dinakamatna pay a malaksid kenni Cadet 1CL Lucas, simrek met laeng ti maikatlo nga anakda iti PMA ken addan itan iti maikatlo a tawen.