--Ads--
dagiti 2019 lucky summer visitors ti baguio-benguet ken dagiti bombo radyo baguio personnel

BAGUIO CITY – Dakkel ti panagyaman iti oportunidad ken saan a ninamnama dagiti lima a turista nga agkakatrabahuan manipud Rizal Province kalpasan a napili dagitoy kas 2019 Lucky Summer Visitors ti Baguio City ken Benguet.

Napili dagitoy sadiay Pugo, La Union manipud iti maikapito a bus a paturong ditoy Baguio a pinasardeng ti selection committee nga indauluan ti Baguio Correspondents and Broadcasters Club.

Nagasat a napili kas lucky summer visitors ti close friends a da Iran Mae Santiago, 22-anyos, account associate, residente ti Morong, Rizal ken Cecil Piguete, 23-anyos, marketing assistant, residente ti Antipolo, Rizal.

Napili met ti aglive-in a da Jeremy Lozada, 26-anyos, branch manager ken Joan Mar Toca, 25-anyos, account associate ken ti anak dagitoy a ni Justin Gabriel Lozada, 5-anyos manipud Antipolo City.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo kadagiti nasao a turista, kinunada a nabayagen a panggepda ti sumarungkar ditoy Baguio ngem ita laeng a naaddaan dagitoy iti gundaway.

Kinunada a kangrunaan a kayatda nga aramiden ditoy lokalidad ket ti agburas ti strawberry, agisuot iti tradisyonal a bado dagiti Cordillerans ken agbisita iti nagduduma a tourist destinations.

Naamuan a maysa kadagiti paris ti innem nga oras a timmakder iti uneg ti bus gaputa chance passenger laeng dagitoy.

Nangrugi metten ti panakaipaay ti nasurok tallo nga aldaw a red carpet treatment kadagitoy.