--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa nga ubing a lalaki kalpasan nga aksidente a nadungpar ken naatalan daytoy ti maysa a truck sadiay Balacbac Road, Green Valley, Baguio City idi rabii.

Nabigbig daytoy a ni Brent Oydoc Clenuar, 8-anyos ken residente ti Interior Balacbac, Baguio City.

Nabigbig met ti driver ti truck a ni Rodrigo Parajillio, 41-anyos, karpentero ken mannalon a tubo ti Bauko, Mt. Province ken residente ti Dontogan, Green Valley.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo iti nasao a driver, kinunana a nagturong daytoy iti nasao a lugar tapnu agapit iti mulada a nateng ngem idi agsubli dagitoy ket marigatan nga agbuelta gapu iti nailet a kalsada sadiay.

Kinunana a kabayatan ti panangi-atrasna iti luganna ket saanna nga ammo nga adda dagiti agay-agayam nga ubbing iti kalsada nga agsab-sabit iti luganna.

Dinakamatna a posible a natnag ti ubing iti likudan a paset ti lugan ken idi inyatrasna ti lugan ket sadiay a naatalan ti biktima.

Dagus met a naiyawag ti insidente iti Baguio City Police Station 10 ken nakaresponde pay dagiti kameng ti Emergency Medical Services ngem saanen a nakalasat ti ubing.

Impetteng pay ti driver a saanna nga ingagara ti napasamak ngem simmuko latta daytoy iti pulisya.