--Ads--

@ctto

BAGUIO CITY – Nailista ti 8 degrees Celsius nga environmental temperature iti paset ti Mt. Pulag idi kalman.

Nupay kasta, kinuna ni Mt. Pulag Protected Area Superintendent (PASu) Teber Dionisio a posible a nababbaba pay ti temperatura iti mismo a summit wenno tapaw ti nasao a bantay.

Sigun kenkuana, maipawil paylaeng ti panagturong sadiay dagiti turista gapu iti saan a napintas a sasaaden ti panawen.

Kinunana a ti Mt. Pulag ti pagaayat a bisbisitaen dagiti local ken foreign tourists tapno riknaen ti nalamlam-ek a klima ken kitaen ti mabigbigbig a “sea of clouds” nga ipampannakel ti probinsya ti Benguet.

Maibasar iti kaudian a pakdaar nga impaulog ti Mt. Pulag National Park and Protected Area Office, mapaspasaran ti arbis a napakuyugan iti angin ken napuskol nga angep sadiay Mt. Pulag.

Gapu iti daytoy, temporaryo a nasuspindir ti panagsang-at dagiti hikers sadiay Babadak Trail ken Ambangeg Trail.

Naibilin pay ti panagtalinaed dagiti hikers iti Ranger Station para met laeng iti pagsayaatan dagitoy.