--Ads--

Dumanon iti 88% a Pilipino ti kontra iti panakaamyendar ti 1987 constitution iti agdama kas maibasar iti kaudian a Pulse Asia survey.

Iti nasao a survey, 8% ti pabor iti panakaamyendar ti charter of change bayat a 4% a Pilipino ti saan pay a nakadesisyon.

Ngimmato met iti 43% dagiti indibidual a mangkonkontra iti Charter of change no idilig idi napalabas a survey.

Ti Mindanao ti kangrunaan a kumonkontra iti Charter of Change a dumanon iti 91%, sarsarunoen ti Balance Luzon nga 89%, Visayas nga 85% ken National Capital Region nga 81%.

Naisayangkat ti nasao a survey kadagiti 1,200 a respondents manipud kadagiti agtawen 18 agpangato idi Marso sais agingga a dies ti agdama a tawen babaen ti face-to-face interviews.