--Ads--
photo | Abra PPO

BAGUIO CITY – Nabigbig ti Abra Police Provincial Office (PPO) kas Best Police Provincial Office iti nationwide search ti 2nd Brigadier General Rafael T. Crame Balangay Awards 2019.

Sigun kenni PCol. Alfredo Dangani, Provincial Director ti Abra PPO, naituding nga awantenda ti nasao pammigbig iti maangay nga awarding ceremony sadiay Camp Crame, Quezon City inton February 17.

Kinunana a nagun-od ti Abra PPO ti nasao a pammadayaw gapu iti awan sarday a kampanyada kontra iti terorismo, kriminalidad ken iligal a droga.

Innayonna a dakkel metlaeng ti akem ti napatibker pay a partnership ken kolaborasyonda iti nagduduma nga stakeholders iti komunidad.

Impannakkelna metlaeng dagiti best practices ti Abra PPO a pakairamanan ti KADAbra wenno Kagimongan Agdidinnanggay para iti Dur-as ti Abra ken ti Tongtongan a nagbalin a bentaheda no idilig kadagiti dadduma a provincial police offices iti pagilian.

Innayon ni PCol. Dangani a ti pammadayaw ket sungbat ti pulisya ti Abra kadagiti demands ti komunidad para iti napasayaat ken napabileg pay a serbisyo ti pulisya ken kas resulta ti panagtinnulong ti Abra PPO ken ti komunidad ti probinsia para iti nataltalged, nadurdur-as ken komportable nga Abra a pagnaedan, pagtrabahuan ken pagnegosyo-an.

Dagiti makaawat iti Brigadier General Rafael T. Crame Balangay Award ket makaawat metlaeng iti cash prize a P400,000 ken tropeyo.