--Ads--

BAGUIO CITY -Agtultuloy ti negosasyon dagiti kapulisan iti compound ti balay ti bise mayor ti Pilar, Abra a nagturungan ti maysa nga van a karaman iti napasamak nga insidente ti pammaltog sadiay Brgy. Poblacion, Pilar, Abra idi kalman.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Abra Police Provincial Office (ABRA PPO) Public Information Officer PCapt. Edwin Sergio, imbinsana a nakordon paylaeng ti pulisya ti compound a pagnanaedan ni Pilar incumbent vice mayor Jaja Josefina Disono gaputa saan dagitoy nga aglukat iti gate para koma iti negosasyon.

Inkalinteganna ti napasamak nga ingkwentro iti oras ti alas dies y media ti agsapa idi kalman nu sadinno kinunana a manarimaan ti maipatpatungpal nga PNP ken Comelec checkpoint idi limmabas ti maysa nga Van.

Pinadas dagiti pulis a pinara ti Van ngem imbes nga agsardeng ti lugan ket timmaray daytoy ken nadungpar ti dua a pulis agingga a kinamatda ti nasao nga van.

Kabayatan ti panagkinnamat dagitoy nagpaputok dagiti suspek wenno pasahero ti van ken natamaan ti kannawan a windshield ti mobil dagiti pulis agingga a nagturong iti compound ti balay ni Incumbent Vice Mayor Disono ti nasao nga van.

Inlawlawag ni PCapt. Sergio a saanda met a nabigbig dagiti indibidual wenno suspek a linaon ti lugan malaksid iti naipadamag a pimmusay a maatap a gwardia ti bise mayor gapu iti insidente.

Agingga ita ket nakarikkep paylaeng ti compound ken saan a makastrek dagiti otoridad iti pagtaengan ti bise mayor para koma iti negosasyon.

Inayonna nga agtultuloy a tuttutukan ken maimimbestigaran ti nasao nga insidente ken dinakamatna ti Comelec Gun ban a karaman kadagiti posible a maipila kadagiti suspek a nakalugan iti van.

Mainaig iti dayta, nagkalintegan ti Police Regional Office Cordillera (PROCOR) nga awan ti napasamak nga harrasment ken impeksada a maysa a lehitimo nga hot-pursuit operation ti napasamak nga shooting incident sadiay Pilar, Abra.

Iti waragawag ti PROCOR, pinaglibakanda ti facebook live post ti LGU Pilar a mangibagbaga nga hinarass ti Pilar Municipal Police Station dagiti nakalugan iti nasao nga van.

Impettengda a saan nga nagtungpal wenno simurot iti maipatpatungpal nga COMELEC ken PNP checkpoint dagiti saan pay a nabigbig nga occupants wenno pasahero ti maysa nga van a nagresulta ti panaglibasda ken ti pannakadangran ti dua nga personnel ti Regional Mobile FOrce Battalion 15 nga agserserbi kas advance security.

Gapu iti daytoy, naipatungpal ti hot pursuit operation kalpasan ti panangpaputok dagiti occupants ti van ken panagturongda iti compound wenno pagtaengan ni incumbent vice mayor Jaja Josefina Disono.

Inyunay-unayda nga awan ti harrasment a mapaspasamak ita sadiay Abra nu diket ti lehitimo nga hot-pursuit operation.

Iti inisyal nga imbestigasyon dagiti otoridad iti napasakaman ti insidente, nadiskobre dagiti otoridad ti .9mm Stribog SP9A3 ken magazine nga addaan iti 20 a pidaso ti live ammunition.

Narokeber pay iti crime scene ti identification card ni SANDEE BOY BERMUDO, ti maatap nga bodyguard ti bise mayor a pimmusay kabayatan ti insidente.

Immunan nga inkalintegan ti nasao nga bise mayor nga adda ti pakainaigan ti eleksyon iti napasamak kadagitoy kalpasan ti kinunana a maatap nga pinagpag dagiti nangisayangkat ti checkpoint ti lugan dagitoy rason tapnu tumarayda ken nabutnganda kadagiti otoridad.