--Ads--

Estimated reading time: 2 minutes

Pagamkan ni Baguio City Congressman Mark Go a nu maipasa ti Absolute Divorce Bill iti Pilipinas ket posible a ngumato ti kaso daytoy tunggal tawen kas iti mapaspasamak iti sabali a pagilian.

Iti exclusive interview ti Bombo Radyo kenni Congressman Go, impaganetgetna dagiti tallo a rason nu apay a saan daytoy a pabor iti diborsyo.

Umuna, ti kasapulan a panangprotektar iti kinasanto ti maysa a pamilya; maikadua ket ti potensial a mangpasayaat kadagiti agdama a legal framework; ken maikatallo ket ti kinapateg ti panangpalawa kadagiti social services a nairanta a mangisalakan iti pimmalya a panag-asawa.

Impeksa met ti kongresista a maawatanna ken raraemenna ti desisyon dagiti pabor iti diborsyo nangruna kadagiti indibidual nga adda pagdaldalananda iti relasyon dagitoy.

Nupay kasta, maibasar iti probisyon ti Saligang Batas Article 15, section 2, nakalanad a ti “marriage” wenno panagasawa ket maysa nga inviolable a social institution nu sadino kayatna a sawwen a saan a mabalin a masina daytoy.

Sigun pay kenni Cong. Go, mabalin a maamyendaran ti family code ti annulment nu ti basaran laeng ti panakaipasa ti diborsiyo iti pagilian ket ti attidog a panakaiproseso ken nangina a gastos ti annulment.

Innayon pay ti opisyal a rumbeng a maipatungpal ti information dissemination ken educational campaign a ti panagasawa ket saan a nalaka ken adu ti katupag daytoy a responsibilidad.

Nasken met a maipatungpal ti counseling kadagiti agassawa tapno maigiyada iti relasyon dagitoy.

Maipalagip nga immunan a naisingasing ti divorce bill iti maika-17th Congress ngem saan a nagballigi.

Kabayatanna, pangpanggepen ni Congressman Go a papigsaenna pay ti family relations code ken ti panakaamyendar dagiti nasken a maamyendaran para iti pag-imbagan ti publiko nu saan nga agbalin daytoy a linteg.

Maipalagip a 131 ti pabor, 109 ti kontra ken 20 ti nag-abstain bayat ti panakaisakad ti diborsyo iti House of Representatives.//Bombo Mera Pacpacan