--Ads--

ISABELA – Imbelleng ti maysa a mannalon sadiay Isabela ti agarup 3,000 a kilo ti inapit daytoy a mangga kalpasan a saan a nagatang sadiay Metro Manila gapu ta naloom dagitoy.

Sigun kenni Frederick Marcos Cayaban, dumanon iti P84,000 ti nalugi kenkuana.

Kinunana nga attidog ti pila sadiay Manila rason a naloom ti apitna a mangga bayat ti panangibyahe-na.

Malaksid iti dayta, bimmaba iti agingga P20 tunggal kilo ti presyo ti mangga iti lugar dagitoy iti ngudo ti Abril.

Innayon pay ni Cayaban a narikna da ti P5 agingga P7 tunggal kilo a presyo ti mangga sadiay.

Daduma kadagiti apitda a mangga ket intedda laengen kadagiti kaarruba dagitoy.

Kabayatanna, inlawlawag ni Department of Agriculture assistant secretary Arnel de Mesa a saan a maibilang nga “oversupply” daytoy gapu ta peak season ti mangga iti agdama.

Kinunana pay a kasapulan a makikoordinar dagiti mannalon iti lokal a gobyerno, regional field offices, kooperatiba ken city agriculturist dagitoy tapno matulongan ken saan a masayang ti apit dagitoy.

Nupay kasta, kinuna ni Cayaban a natulongan daytoy ti nasao nga ahensiya para iti KADIWA nu sadino dumanon iti 800 a kilo ti mangga ti nagatang manipud kenkuana.

Kiddawna met nga agbalin kuma a regular ti nasao a programa iti panaggatang kadagiti produkto dagiti lokal a mannalon kas kenkuana.