--Ads--

Manamnama a makipaset ti agarup 6,500 a delegates iti maangay a 2024 Cordillera Administrative Region Athletic Association Meet (CARAA) idiay Apayao inton Abril 14 agingga Abril 19, iti agdama a tawen.

Daytoy ket pakairamanan dagiti atleta, coaches, miyembro ti nagduduma nga Schools Division Office (SDO), ken dagiti Technical Working Groups (TWGs).

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Edgar Madlaing, ti Regional Sports Coordinator ti Department of Education – Cordillera, dumanon iti 600 agingga 700 ti delegasyon ti tunggal division office nu sadino ti Apayao ti addaan ti kaadwan a bilang a dumanon iti agarup 768 bayat a ti Abra ti addaan ti kabassitan a bilang a dumanon iti agarup 595 kas maibasar iti opisyal a listaan.

Sigun kenni Madlaing, nangilatang ti Central Office ti Department of Education ti P3-million a maaramat para iti taraon, transportasyon, ken uniporme ti tunggal delegasyon.

Malaksid iti dayta, adda pay ti manamnama a kanayonan a pondo manipod iti opisina ti regional director nga aggatad ti P750,000.

Iti sabali a bangir, posible a saan a maangay dagiti outdoor games tunggal alas dies ti agsapa agingga alas tres ti malem tapno mapagtalinaed ti kinatalged dagiti atleta kagiddan ti mapaspasaran a nangato nga heat index.

Dinakamat ti opisyal a dagus a maipaay ti medalya ken pammadayaw kadagiti mangabak nga atleta kalpasan ti ay-ayam dagitoy bayat nga iti closing program met a maipaay ti kapada kadagiti overall champion.

Innayon ni Madlaing a nakikoordinarda kadagiti nagduduma nga opisina a mabalin a makaipaay ti tulong kadagiti nagduduma a pakaseknan bayat ti pasalip pakairamanan ti Local Government Unit ti Apayao.

Kabayatanna, inlawlawag ti nasao nga opisyal a saan a karaman iti nailatang a pondo dagiti nagannak wenno sports enthusiast a mangkadwa kadagiti atleta.

Manamnama met a maipabuya iti Facebook live ti DepEd-Cordillera ti live coverage dagiti ay-ayam.//Bombo Rob Dominguez