--Ads--

Inaprobaran ti US State Department ti panangilako ti F-16 fighter jet ken panangitarimaan ti paset daytoy para iti agarup $80 milyon.

Daytoy ket sigun iti Pentagon’s Defense Security Cooperation Agency.

Ti panangilako ket makatulong para iti panagpasayaat ti seguridad ken mangpatalinaed ti political stability, military balance, ken panagpadur-as ti ekonomiya iti rehion.

Pinagyamanan met ti defense ministry ti Taiwan ti Estados Unidos ken kinunada a ti panangilako dagitoy ket tapno ma-boost ti panangilabanda ken depensada iti air force.

Maipalagip nga inulit a kiniddaw ti China iti Estados Unidos nga isardengda ti panaglako dagiti armas iti isla, nu sadinno dinakamat ti China a  bukodda a teritorio daytoy gapu iti napigsa a panagkedked ti Taipei.

Awan met ti komento ti defense ministry iti China iti kidddaw a komento.

Immunan a kinuna ni  Taiwan Defense Minister Wellington Koo a kasapulan a mapasayaat ti kabaelanda para iti “self-defense” tapno agbalin a paset ti “effective deterrence” iti US Indo-Pacific.