--Ads--

Manamnama a sumangpet iti pagilian ti agarup maysa a milyon a bakuna para iti pertussis inton Hunyo, sigun iti Department of Health.

Sigun kenni Department of Health (DOH) Undersecretary Eric Tayag, saan nga umdas dagiti bakuna kontra kadagiti nagduduma a klasen ti sakit a pakairamanan ti pertussis.

Nu pay kasta, adda pay laeng ti nabatbati a suplay dagitoy ngem mabalin nga agtumar dagiti naapektaran ti pertussis ti antibiotics.

Iti agdama, addaan ti 453 a kaso ti pertussis ti pagilian no sadino kaadoan kadagitoy ket nailista sadiay Metro Manila, sarunoen ti Calabarzon ken Eastern Visayas.

Kinuna ni Tayag nga iti nasao a datos, 367 ti kompirmado a kaso bayat a dumanon iti 25 nga indibidual ti pimmusay gapu iti nasao a sakit.