--Ads--

BAGUIO CITY – Mapattapatta nga agarup a maysa milyon a pisos ti gatad ti nauram a balay sadiay Purok 2, Honeymoon Road, siudad ti Baguio idi malem kalman.

Maibasar iti imbestigasyon ti Baguio City Fire Station, tallo a pamilya ti agnanaed iti nasao a balay nga addaan tallo a kadsaaran, ti pamilya ni Edith Alqueza iti maikadua a kadsaaran bayat a ti pamilya ni Remedios Camaruzado iti maikatlo a kadsaaran.

Naduktalan a nagtaud ti uram iti maikadua a kadsaaran agingga a kimmayamkam iti maikatlo a kadsaaran a naaramid manipud iti kongkreto ken kayo bayat a saan a naan-ano ti umuna a kadsaaran.

Sigun kadagiti pamilya, nangikabilda ti kandila iti altar iti maikadua a kadsaaran para iti panaglualo dagitoy iti alas dos trenta.

Nupay kasta, naisagid ti atiddog a kurtina ti balay iti apoy ti kandila.

Bayat ti panagkarkararag dagiti pamilya ket nadlawda ti panakauram ti kurtina a nangitunda iti panag-panic dagitoy ken iti dagus a panagruarda iti balay tapnu agkiddaw ti tulong kadagiti kaaruba dagitoy.

Dagus met a nagresponde ti City Fire Station ken iti 4:45 ti malem ket naideklara a fire-out ti nasao nga uram bayat a nalpas ti clearing operation iti pasado 5:30 ti malem.

Awan met ti nadangran kadagiti pamilya nga agnanaed iti nasao a pagtaengan.