--Ads--
photo | Benguet PPO

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti dumanon P15.6-M a gatad dagiti marijuana a nadiskobre iti insayangkat dagitoy nga eradication operation sadiay Salawikan, Pasdong, Atok, Benguet idi kanikadua.

Maibasar iti report ti Atok Municipal Police Station, naisayangkat ti panagparut ken panag-uram kadagiti marijuana plants iti lima a lokasyon nga addaan kalawa a 600 square meters.

Nadiskobre iti uppat a lokasyon ti pakabuklan a 7,560 a pidaso dagiti marijuana plants, 55 a kilo ti napagango a bulong dagiti marijuana ken 4 a kilo dagiti bulong ti marijuana bayat a nadiskobre met iti maikapat a lokasyon ti 61 a kilo ti naapiten a marijuana.

Nailanad iti report nga aggatad amin dagiti nasao a marijuana iti P15,592,000.

Dinadael ken inuram pay ti operating troops ti nasarakanda a kallapaw iti maikapat a lokasyon.

Nupay awan ti nakemmeg a cultivators iti nasao nga operasyon, inkari dagiti otoridad nga agtultuloy ti panangimbestigarda tapnu maamuan ti pakabigbigan dagiti nangimula kadagiti nadadael a marijuana iti tulong dagiti maseknan a residente sadiay.

Maipalagip nga idi Lunes ket dinadael dagiti otoridad ti P20-K a gatad dagiti marijuana sadiay Barangay Topdac, ti kaunaan nga eradication operation sadiay Atok manipud naisayangkat ti kaudian ken kapada nga operasyon idi March 1, 2016 ken iti panakaideklara ti munisipyo a drug-free.