--Ads--
photo | apangan MPS

BAGUIO CITY – Pinarot ken dinadael dagiti otoridad ti agarup P4 million a gatad ti marijuana plants ken marijuana stalks iti nagduduma a paset ti Benguet.

Sigun ken ni Pol. Col. Elmer Ragay, provincial director ti Benguet Police Provincial Office, idi Hunyo 9, nangipatungpal ti nagtipon a puersa dagiti otoridad iti marijuana eradication sadiay Gotgoto, Beleng-Belis, Kapangan, Benguet.

Nagresulta daytoy iti pannakaparot ti 15,000 fully grown marijuana plants nga aggatad iti mapattapatta a P3 Million a naimula iti 1,500 square meters a lote.

Iti kapada nga aldaw ket naipatungpal met laeng ti marijuana eradication sadiay Sitio Tubongan, Kayapa, Bakun, Benguet a nagresulta iti pannakaparot ti 1,060 fully grown marijuana plants a naimula iti 270 square meters a lote ken aggatad dagitoy iti nasurok P212,000.

Naisayangkat met laeng ti marijuana eradication iti tallo a pagmulaan sadiay Sitio Dupinas Brgy. Palina, Kibungan, Benguet a nagresulta iti pannkaadadael ti 120 fully grown marijuana plants manipud iti 30 square meters a lote nga aggatad iti nasurok P24,000.

Nadiskobre pay dagiti otoridad ti lima a kilo ti dried marijuana stalks nga aggatad iti P600,000.

Awan ti marijuana cultivator a nakemmeg dagiti otoridad kabayatan dagiti marijuana eradications.