--Ads--

PHILIPPINES – In-inot a tiltiliwen dagiti Pest Control personnel dagiti otot nga agkatang-katang iti nagduduma a pasilidad iti Ninoy Aquino International Airport Terminal 3.

Sigun kenni Manila International Airport Authority (MIAA) Spokesperson Atty. Chris Bendijo, nagduduma a wagas ti pest control dagitoy tapno matiliw laeng dagiti peste a nagwaras iti nasao nga airport.

Sigun met kenni MIAA General Manager Eric Ines, repasoenda ti kontrata da iti Pest Control provider ti airport nu saan a masolusyonan ti nasao a pakaseknan.

Maipalagip a sumagmamano kadagiti pasaheros ti nagreklamo a nagwarasen dagiti otot ken surot idi nasao a paset ti airport.