--Ads--

BAGUIO CITY – Malamlamayan ita ti bangkay ti lalaki nga immunan a nasarakan nga agruprupsa bayat a nakabitin idiay Km 8, Asin Road, Barangay Tadiangan, Tuba idi Hunyo 3.

Maibasar iti kanayonan nga imbestigasyon, saanen a nainaganan ti lalaki ngem agtawen daytoy ti uppat a pulo ket walo, businessman, native ti Sagada, Mt. Province ken residente ti City Camp, Baguio City.

Addaan daytoy ti furniture business idiay Km 8, Asin Road, Barangay Tadiangan, Tuba, Benguet.

Sigun met iti panakiuman dagiti kameng ti pulisya iti maseknan nga indibidual, kanayon nga agturong ti lalaki iti maysa a bar ken ibingbinglayna pay ti sakit ti nakemna seknan iti panagsina-da iti nobya-na.

Inaklon pay ti katrabaho ti lalaki a problemana ti panagsina da iti nobya-na nu sadino kanayon a dakdakamatenna iti napalpalabas nga aldaw.

Maibasar met iti autopsy report, ti rason ti ipupusay ti lalaki ket Hypoxic Encephalopathy Asphyxia by Ligature.

Kabayatanna, nagdesisyon ti kabsat ti lalaki a saanen nga ituloy ti imbestigasyon maipapan iti ipupusay ti kabsatna gapu ta mamati daytoy nga awan ti napasamak a foul play ken pimmusay daytoy gapu iti panagkettelna iti bukodna a biag.

Maitabon ti bagi ti nasao a lalaki idiay Sitio Baba, Brgy. Turod, Quezon, Isabela.//Bombo Jez Lapizar

*Agruprupsa- Naaagnas/decaying