--Ads--

BAGUIO CITY – Kinuwestionaran ti Sangguniang Panlungsod ti agtultuloy a panagala ti City Hall kadagiti casual employees.

Iti naangay a sesyon ti City Council, impaayabda ti Human Resource Manangement Officer tapnu agpalawag no apay a kaaduan nga empleyado ti lokal a gobyerno ket casual ken saan a permanente.

Impalawag met ni HR head Agustin Laban a sakbay a maipermanente ti maysa nga empleyado ket obserbaran pay daytoy ti dadaulo ti departamento dagitoy.

Kinunana a kas maibasar iti kaudian a listaanda idi Hunyo 30 ket dumanon iti 228 ti bakante a posisyon ti City Hall ken manipud iti nasao a bilang, nasurok iti 100 ti naipasidong iti screening ken evaluation.

Kabayatanna, kinuna met ni Budget Officer Leticia Clemente a kasapulan a masukatan ti staffing pattern ti City Hall tapnu marisut ti parikut iti kina-adu dagiti staff iti maysa nga opisina bayat nga agkurkurang iti staff dagiti dadduma nga opisina.