--Ads--

Adu dagiti nakalinya nga aktibidad ti Lions Nation MMA iti sumarsaruno a bulan.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Eduard Folayang, manipud iti Lions Nation MMA, immuna ditoy ket ti kaleppas ang inaugural event iti Zeus MMA sadiay Manila no sadino maysa laeng ti nangabak manipud iti tallo a fightersna a nakipaset.

Kinunana met a napintas a learning experience daytoy kadagiti fighter tapno ad-adda pay a dumakkelda iti lubong ti mixed martial arts.

Kabayatanna, saan met a baybay-an ni Folayang ti panagsaganana para iti nabatbati pay nga ay-ayamna kagiddan ti panagtulongna kadagiti daduma pay a fighter.

Sigun kenkuana, panagsagana ti kapintasan nga aramidenda bayat nga ur-urayenda ti schedule daytoy.