--Ads--

BAGUIO CITY – Nangiwaras ti Baguio City Police Office (BCPO) iti dumanon 250 a pulis a tumulong iti panakamintinir ti linak ken kappia iti walo a parapubliko ken pribado a kamposanto iti siudad.

Maitunos daytoy iti Oplan Kaluluwa Program ti lokal a gobyerno ti siudad.

Sigun kenni PLt.Col. Armando Gapus, dadaulo ti BCPO Plans and Programs Division, karaman kadagiti akem dagiti naiwaras a pulis ti quick response, covert operation ken traffic management tapnu maipasigurado ti naannayas a taray ti trapiko ken dagiti tattao a sumrek ken rumwar kadagiti kamposanto iti nagduduma a paset ti siudad.

Innayonna nga adda metlaeng dagiti pulis a maiwaras kadagiti malls ken kadagiti pagtagilakuan ti kandela ken sabong a tumulong iti panakalapped dagiti saan a mapakpakadaan nga insidente a posible a mangikompromiso iti naannayas a panakalagip ti aldaw dagiti minatay ditoy siudad.

Sigun pay kenni Gapus, ituloyda nga agbantay kadagiti sementeryo kadagiti aldaw a mairikep dagitoy, partikular inton October 30-31 ken November 1-3 tapnu maipasigurado nga awan dagiti umili a makastrek kadagitoy iti nasao a panawen.

Inyapelana pay ti panagtungpal dagiti umili nga agturturong kadagiti kamposanto kadagiti naiyulog a paglintegan iti panagsarungkar iti tanem dagiti minatay dagitoy.