--Ads--

BAGUIO CITY – Nasken a maiparang nga umuna dagiti ebidensia kadagiti alegasyon iti korapsion iti manarimaan a proseso ti rehabilitasyon ti merkado publiko ti siudad ti Baguio.

Reaksion daytoy ni Mayor Benjamin Magalong iti panakiuman kenkuana ti Bombo Radyo Baguio seknan iti kiddaw ti lokal a konseho ti Baguio a panakaimbestigar ti market development.

Immunan a kinuna ni Councilor Philian Weygan-Allan nga adda dagiti alegasyon ti korapsion iti addang a panakapasayaat ti merkado publiko babaen kadagiti pribado a kompanya isut gapuna a kasapulan a masukimat tapno mapunas ken malawlawagan dagiti nasao nga alegasyon.

Inyunay-unay met ni Mayor Magalong nga awan ti ‘under-the-table’ ken SOP iti kontrata ti market development a kaunaan a public-private partnership (PPP) project ti lokal a gobyerno ti Baguio.

kinunana nga addan ti listaan dagiti agserbi a negotiators a bukbuklen dagiti mabigbigbig nga indibidual manipud iti nagduduma a sektor kas paset ti proseso iti negosasyon ti proyekto a naibasar iti Ordinance No. 61, series of 2017 wenno iti Baguio City Public-Private Partnership for the People Initiative for Local Government Code.

Impetteng pay ti mayor a ti napateg ket transparent wenno awan ti mailemlemmeng iti proyekto ken maitunos daytoy iti good governance.