--Ads--

BAGUIO CITY – Pinaglibakan dagiti drivers ken operators ti van nga agbibiahe iti Baguio-Abatan Baguio-Mankayan iti Dangwa Station ditoy siudad dagiti alegasyon nga agpilpili dagitoy kadagiti pasahero, ken saanda nga iluglugan dagiti agturturong sadiay Sayangan, Atok, Benguet.

Segun iti maysa a van driver ti nasao a ruta, saanda nga agpilpili iti pasahero ken nu adda dagiti agturong sadiay Sayangan ket iremremedyoda pay ti pagtugawan dagitoy.

Inlawlawagna a ‘demanding’ ti dadduma a pasahero ken nu mamingsan ket kayatda a dagus nga agrubwat ti lugan uray adda pay ti bakante a tugaw.

Gapu iti daytoy ket ibalbalakadda iti dadduma a pasahero ti panagluganda laengen iti bus nangruna dagiti adda ti kamkamakamenna.

Dinakamatna a ti minimum fair dagiti agturong sadiay Sayangan ket P100 bayat a ti agturong sadiay Abatan ket P150 ken ti agturong sadiay Mankayan ket P170.

Kabayatanna, ginuyugoy ti Department of Transportation wenno DOTr Cordillera dagiti komyuter a nu adda ti reklamo dagitoy ket iyumanda iti Land Transportation Office tapnu maaksyonan.

Segun kenni DOTr Cordillera assistant regional director Mohammad Nasser Abbas, nasken nga agbalin nga alerto dagiti komyuter nu adda ti malabsing a karbengan dagitoy.

Imbalakadna ti panangaramat dagitoy iti teknolohiya tapnu makaalada iti ebidensiya iti panakalabsing ti karbengan dagitoy, agramanen dagiti drivers tapnu maprotektaranda met ti bagida kadagiti akusasyon kontra kadagitoy.

Impalagip manen ti opisyal nga addan dagiti drivers a namulta gapu kadagiti reklamo a panagpilida iti pasahero.

Impettengna a sagudayen ti Joint Administrative Order a mamulta iti P6, 000 dagiti driver nga agpili iti pasahero ken mangidisaag kadagiti pasaheroda iti saan nga umno a destinasyon dagitoy.

Impanamnamana met a dumalan iti kaskenan a proseso dagiti reklamo nangruna ta nu mamingsan ket basol met laeng dagiti pasahero nu apay a maar-aramid dagiti dadduma a drivers ti banag a saanda a magustoan.

—————— Filipino translation ————–
BAGUIO CITY – Pinabulaanan ng mga drivers at operators ng van na bumibiyahe sa Baguio-Abatan-Baguio-Mankayan sa Dangwa Station sa lungsod ang mga reklamo na namimili sila ng mga pasahero kung saan, hindi nila isinasakay ang mga tutungo ng Sayangan, Atok, Benguet.

Ayon sa isang van driver sa nasabing ruta, hindi sila namimili ng pasahero at kung may mga tutungo ng Sayangan ay nireremedyo nila ang uupoan ng mga ito.

Paliwanag niya, ‘demanding’ ang ilang pasahero at kung minsan ay nais nila na bumiyahe na agad ang sasakyan kahit na may bakante pang upoan.

Dahil dito ay ipinapayo nila sa ibang pasahero na sumakay na lamang sa bus lalo na ang mga may hinahabol.

Binanggit naman niya na ang minimum fair ng mga tutungo sa Sayangan ay P100 habang ang mga tutungo sa Abatan ay P150 at ang tutungo ng Mankayan ay P170.

Samantala, hinikayat naman ng Department of Transportation o DOTr Cordillera ang mga komyuter na kung may reklamo sila ay marapat nilang ipagbigay alam sa Land Transportation Office upang maaksyonan.

Ayon kay DOTr Cordillera assistant regional director Mohammad Nasser Abbas, kailangang maging alerto ang mga komyuter kung may paglabag sa kanilang karapatan.

Ipinayo niya ang paggamit ng mga ito ng teknolohiya upang makakuha sila ng ebidensiya sa pagkalabag ng kanilang karapatan, maging ang mga drivers upang maproteksyonan ang kanilang sarili sa mga akusasyon laban sa kanila.

Ipinaalala ng opisyal na may mga namultang drivers dahil pa rin sa reklamo na pamimili nila ng pasahero.

Iginiit niya na sa Joint Administrative Order ay mamumulta ng P6, 000 ang mga driver na mamimili ng pasahero at magbababa sa mga ito sa hindi tamang destinasyon.

Tiniyak naman niya na dadaan sa kaukolang proseso ang mga reklamo lalo na at kung minsan ay kasalanan din ng pasahero kung bakit nakakagawa ang ibang drivers ng mga bagay na hindi nila ginusto.