--Ads--

BAGUIO CITY – Maipaayan iti alternatibo a pagbiagan dagiti roving vendors a saan nga impaayan ti lokal a gobyerno ti Baguio iti baro a business permits.

Sigun kenni Councilor Philian Weygan-Allan, chairman ti Committee on Market, Trade, Commerce and Agriculture iti lokal a konseho, dumanon iti 150 a roving vendors ti maipaayan iti start-up business babaen iti Department of Labor and Employment ken iti opisina ti mayor ken kongresista ti siudad.

Inlawlawagna nga iti sidong ti pilot project nga Alternative Micro Enterprise Program for Displaced Vendors ket maipaayan iti proyekto dagiti benipisaryo kadagiti sumaruno a tallo a bulan.

Kinunana a puntirya ti programa a mapagbalin a micro-entrepreneurs dagiti nasao a roving vendors.

Innayonna a maorganisa dagiti nasao a vendors ken mairehistro dagitoy iti DOLE sakbayda a maipasidong iti panagsanay tapnu makwalipikarda iti nasao a programa ken mabaelanda a mangimaton iti negosyoda.

Naamuan a maipaayan dagiti benipisaryo iti puonan ken maimplementar ti programa agingga inton Disyembre.

Maipalagip a kinuna ti konsehal nga awan ti baro a business permits a maipaay kadagiti roving vendors ditoy Baguio ken ti laeng mamintinir ket ti rehistrado a 750 a roving vendors kadagiti babbarangay ken sadiay Burnham Park.