--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa nga ama bayat a nadangran ti lima a kakaduana a pahenante kalpasan a bimmaliktad ti naglugananda a mixer iti Paracelis-Roxas Isabela Road, partikular sadiay Turod, Palitod, Paracelis, Mt. Province idi kalman.

Nabigbig ti pimmusay a ni Roderick Dayag Bautista, 32-anyos, tubo ti Asingan, Pangasinan ken residente ti Katubagan, Palitod, Paracelis.

Nabigbig met ti driver ti nasao a mixer a ni Rodolfo Kipan Corpuz, 55-anyos ken residente met laeng iti nadakamat a lugar.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni SPO1 Milo Danglapen, kameng ti Paracelis PNP ken imbestigador ti nasao a kaso, kinunana a paturong kuma ti mixer iti mixing plant ti kompanya dagitoy iti maysa a karayan ngem bayat a dumaldalyasatda iti kurba a paset ti kalsada ket naaddaan ti lugan iti mechnical deffect.

Gapu iti daytoy, naidungdar ti mixer iti maysa a kayo iti igid ti kalsada agingga a bimmaliktad a nangitunda iti panakapandag ni Bautista.

Kinunana a gapu iti panakaipit ni Bautista ket saanen a nakalasat nupay naispal ti ubing nga anak daytoy kalpasan a naiduronna iti nawaya a paset ti kalsada.

Iti agdama ket nakamassayag ti bangkay ti biktima iti balayda bayat a ti driver ket temporaryo nga adda iti Parcelis PNP ken maur-uray ti negosasyon ti kompanya ken ti maseknan a pamilya para iti disposisyon ti kaso.